ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου και Μητρικής Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 

Ισολογισμός λογιστικού έτους 2012
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2013
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2014
 
ibhellas.gr banner
 
|